Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - Općina Kiseljak, zastupana po Općinskom javnom pravobraniteljstvu Općine Kiseljak, broj OP-24/14 od 20.10.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 140. sjednici, održanoj 20.11.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

l. Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih od strane Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 05-31-622/14-129 od 07.08.2014. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 1319/4 zv. "Jasen", po kulturi njiva 4. klase u površini od 35 m2,
- k.č. br.  1320/2 zv. "Jasen", po kulturi dvorište upovršini od 35 m2,
s obje upisane u zk. ul. br. 465 k.o. Bukovica, vlasništvo Pejak (Šime) Dragan iz Zabrđa sa dijelom 1/1.
2.     Prije predaje u posjed potpuno izvlaštenih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1268-1/2014
20. studenoga/novembra 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.