Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 140. sjednici, održanoj 20.11.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENAMA RJEŠENJA O IMENOVANJU
PREGOVARAČKOG TIMA ZA PREGOVORE SA
KONZORCIJEM INA-MOL A VEZANO ZA
PROVOĐENJE UGOVORA O DOKAPITALIZACIJI
ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Pregovaračkog tima za pregovore sa Konzorcijem INA- MOL, a vezano za provođenje Ugovora o dokapitalizaciji "Energopetrol" d.d. Sarajevo ("Službene novine Federacije BiH", broj 50/12) u tački I, stav (1) u alineji 2. riječi: "Rasim Kadič, direktor Terminala Federacije Bosne i Hercegovine" zamjenjuju se riječima: Hermedin Zornić, vršilac dužnosti generalnog direktora "Operator - Terminali Federacije" d.o.o..
Alineja 4. briše se.
U alineji 5. riječi: "Venan Hadžiselimović, savjetnik federalnog ministra energije, rudarstva i industrije" zamjenjuju se riječima: "Stipo Buljan, sekretar Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije".
Dosadašnje alineje 5. i 6. postaju alineje 4. i 5.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2089/2014
20. novembra/studenoga 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.