Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), i člana 9. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 140. sjednici, održanoj 20.11.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE
PRIJEDLOGA JEDNOG KANDIDATA IZ FEDERACIJE
BOSNE l HERCEGOVINE ZA ČLANA DRŽAVNE
REGULATORNE KOMISIJE ZA ELEKTRIČNU
ENERGIJU

 

I

 

Imenuje  se  Komisija za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata iz Federacije Bosne i Hercegovine za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju, u sastavu:
- Alen Taletović, predsjednik,
- Dijana Smailagić, član,
- Jasenko Muharemagić, član,
- Tarik Begić, član,
- Darko Pranjić, član.

 

II

 

Zadatak Komisije iz tačke I ovog rješenja je da odmah po zatvaranju javnog oglasa razmotri sve prijave podnesene na javni oglas, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang-listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2074/2014
20. novembra 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.