Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 71. stavak 5. Zakona o zdravstvenoj skrbi ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 140. sjednici, održanoj 20.11.2014. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA
TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Nadzorni odbor Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine u sljedećem sastavu:
1.      Bakir Mehić, predsjednik,
2.      Midhat Haračić, član,
3.      Alma Ljuća, član.

 

II

 

Nadzorni odbor iz točke I ovog rješenja imenuje se na razdoblje od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, a najviše za još jedno mandatno razdoblje.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2071/2014
20. studenoga 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.