Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 71. stav 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 140. sjednici, održanoj 20.11.2014. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA
TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Nadzorni odbor Zavoda za  transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine u sljedećem sastavu:
1.     Bakir Mehić, predsjednik,
2.     Midhat Haračić, član,
3.     Alma Ljuća, član

 

II

 

Nadzorni odbor iz tačke I ovog rješenja imenuje se na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, a najviše za još jedan mandatni period.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2071/2014
20. novembra 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.