Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 64. stavak 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 140. sjednici, održanoj 20.11.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU
MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Razrješavaju se predsjednik i članovi Upravnog odbora Zavoda za transfiizijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine, imenovani Rješenjem V broj: 1073/2010 od 22. prosinca 2010. godine, i to:
- Safet Guska, predsjednik,
- Jadranka Knežević, član,
- Adisa Mehić, član,
- Rifka Rizvanbegović, član,
- Hasija Hadžić, član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se pocev od 23. prosinca 2014. godine.

 

V broj 2062/2014
20. studenoga 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.