Na temelju članka 64. stavak 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 139. sjednici, održanoj 13.11.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU
MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuju se predsjednik i članovi Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine, u sljedećem sastavu:
1.     Adisa Mehić, predsjednik,
2.     Jadranka Knežević, član,
3.     Safet Guska, član,
4.     Vesna Četković-Bašić, član,
5.     Sanela Sičanica, član.

 

II

 

Predsjednik i članovi Upravnog odbora iz točke I. ovog rješenja imenuju se na razdoblje od četiri godine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se počev od 23.12.2014. godine.

 

V broj 2060/2014
13. studenoga 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.