Na temelju članka 64. stavak 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 139. sjednici, održanoj 13.11.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuju se predsjednik i članovi Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, u sljedećem sastavu:
l.     Goran Čerkez, predsjednik,
2.    Aida Pilav, član,
3.    Alen Pilav, član,
4.    Aida Ramić Čatak, član,
5.    Dubravka Ćubela, član.

 

II

 

Predsjednik i članovi Upravnog odbora iz točke I ovog rješenja imenuju se na razdoblje od četiri godine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se počevod 23.12.2014. godine.

 

V broj 2059/2014
13. studenoga 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.