Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 9. stavak 3. Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 24/05 i 36/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 137. sjednici, održanoj 29.10.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA AGENCIJE ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Za direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine imenuje se Adnan Delić.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH."

 

V broj 2050/2014
29. listopada 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.