Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 9. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 103. sjednici, održanoj 13.03.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE
POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA DVA ČLANA
UPRAVNOG ODBORA NEZAVISNOG OPERATORA
SISTEMA BOSNE I HERCEGOVINE IZ FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Komisija za provođenje postupka izbora kandidata za dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema Bosne i Hercegovine izFederacije Bosne i Hercegovine, u sastavu:
1.     Tarik Begić, predsjednik,
2.     dr. Stipo Buljan, član,
3.     Haris Abaspahić, član,
4.     Marinko Bošnjak, član,
5.     Jasmina Pašić, član.

 

II

 

Zadatak Komisije iz tačke I ovog rješenja je da odmah po zatvaranju javnog konkursa pregleda prijave prispjele na konkurs, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandi­datima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga, pismenom preporukom, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang-listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 424/2014
13. marta 2014. godine

Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.