Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 103. sjednici, održanoj 13.03.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRESTANKU VAŽENJA RJEŠENJA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVEDBU POSTUPKA IZBORA
KANDIDATA ZA JEDNOG ČLANA UPRAVNOG
ODBORA NEOVISNOG OPERATORA SUSTAVA BOSNE
lHERCEGOVINE IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Prestaje da važi Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 43/10).

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 421/2014
13. ožujka 2014. godine
Sarajevo

Premijer

Nermin Nikšić, v. r.