Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95. 58/02. 19/03. 2/06 i 8/06), i člana 19. Zakona o osnivanju Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 139. sjednici, održanoj 13.11.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA
UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG FONDA ZA
POMOĆ NASTRADALIM PODRUČJIMA OD PRIRODNE
NESREĆE NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju članova Upravnog odbora Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/14), u tački I stav (1) podtačka 10., riječi: "Petar Ćorluka" zamjenjuju se riječima: "Tomislav Benković".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2033/2014
13. novembra 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.