Na osnovu č1. 3., 25. i 26. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/09), čl. 69. i 70. Pravilnika o knjigovodstvu Budžeta u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj l/l1), Pravilnika o popisu imovine, potraživanja, zaliha i obaveza u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije BiH, br. 03/06-02-192/2011 od 15.12.2011. godine i tačke VI Odluke o godišnjem popisu i osnivanju Komisija za popis broj: 06-34-376-1 /2014 od 07.11.2014. godine, sekretar Vlade donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
KOMISIJA ZA PROVEDBU REDOVNOG GODIŠNJEG
POPISA U 2014. GODINI

 

I

 

U Centralnu komisiju za popis stalnih sredstava i obaveza i potraživanja imenuju se:
1.     Dijana Smailagić, predsjednik
2.     Damjana Zorić, član
3.     Lejla Pintol, član.
Zadatak Komisije iz tačke I ovog Rješenja je da koordinira rad popisnih komisija, daje istim uputstva, te da nakon izvršenog popisa sačini kompletan izvještaj sastavljen od svih popisnih komisija.
Komisija iz tačke I ovog Rješenja podnijet će Izvještaj o obavljenom redovnom popisu sekretaru Vlade Federacije Bosne i Hercegovine do 15.01.2015. godine.

 

II

 

U Komisiju za popis stalnih sredstava, zaliha materijala i sitnog inventara imenuju se:
1.     Mensura Hasifić, predsjednik
2.     Boris Katalinić, član
3.     Mirsada Ćerimović, član.

 

III

 

U Komisiju za popis novčanih sredstava, potraživanja i obaveza imenuju se:
4.     Širaza Jahić, predsjednik
5.     Ahmet Abdagić, član
6.     Edin Leventa, član

 

IV

 

Zadužuju se Komisije iz tačke II i III ovog rješenja da svoje Izvještaje o popisu dostave Centralnoj komisiji za popis do 10.01.2015. godine.
Komisija iz tačke III ovog rješenja se zadužuje da za sve neizmirene obaveze dospjele nakon 10.01.2015. godine, naknadno sačini popis i dostavi dopunski izvještaj Centralnoj komisiji za popis do 31.01.2015. godine.

 

V

 

Predsjednicima i članovima za rad u imenovanim Komisijama isplatit će se naknada u skladu sa članom 41. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/10) i čl. 8. i 9. stav 5. Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/14 i 77/14).

 

V

I
Ovo rješenje dostavlja se predsjednicima i članovima Komisija.

 

VII

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 06-34-376/2014
10. novembra/studenoga 2014. godine
Sarajevo

Sekretar Vlade
Edita Kalajdžić, s. r.