Na temelju članka 19. stavak 3, Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95,^8/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 138. sjednici, održanoj 06.11.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU
KOORDINACIONOG TIJELA ZA PRAĆENJE
IMPLEMENTACIJE PRAVILNIKA O UPRAVLJANJU
AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM OTPADOM

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/11 i 28/13), V broj: 435/2013 od 03.06.2013. godine, u točki I vrši se dopunapodtocke 5., i glasi;
5.     LIDIJA TOMIC, ispred "Eko život" d.o.o. Tuzla, ovlašteni operater sustava upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom.

 

II

 

Ostale odredbe Rješenja ostaju nepromijenjene.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1976/2014
06. studenoga 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.