Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije ĐiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 137. sjednici, održanoj 29.10.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O STAVLJANJU VAN SNAGE RJEŠENJA O
OVLAŠTENJU ZA DONOŠENJE PODZAKONSKIH
AKATA IZ NADLEŽNOSTI FEDERALNOG
MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I
ŠUMARSTVA

 

1.      Stavlja se van snage Rješenje V broj 1706/2014 doneseno na 132. sjednici održanoj 16.09.2014. godine, ("Službene novine Federacije BiH", br. 77/14), kojim se ovlastio Nerrnin Nikšić, Premijer Federacije Bosne i Hercegovine da, na prijedlog Hanefije Topuza, šefa Odsjeka za poljoprivred­nu politiku, donosi podzakonske akte iz nadležnosti Fede­ralnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH'".

 

V broj 1939/2014
29. listopada 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.