Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 137. sjednici, održanoj 29.10.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O STAVLJANJU VAN SNAGE RJEŠENJA O
OVLAŠTENJU ZA DONOŠENJE PODZAKONSKIH
AKATA IZ NADLEŽNOSTI FEDERALNOG
MINISTARSTVA TRGOVINE

 

1.      Stavlja se van snage Rješenje Vrbroj 1704/2014 doneseno na 132, sjednici održanoj 16.09.2014. godine ("Službene novine Federacije BiH", br. 77/14), kojim se ovlastio Nermin Nikšić, Premijer Federacije Bosne i Hercegovine da, na prijedlog Dijane Bukovac, sekretara Federalnog ministarstva trgovine za potpisivanje rješenja donesenih u upravnom postupku iz nadležnosti Federalnog ministarstva trgovine, donosi podzakonske akte iz nadležnosti Federal­nog ministarstva trgovine.
'2.      Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 193 7/2014
29. oktobra 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.