Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bos­ne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 103. sjednici, održanoj 13.03.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRESTANKU VAŽENJA RJEŠENJA O IMENOVANJU
KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA
KANDIDATA ZA JEDNOG ČLANA UPRAVNOG
ODBORA NEZAVISNOG OPERATORA SISTEMA
BOSNE I HERCEGOVINE IZ FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Prestaje da vazi Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 43/10).

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 421/2014
13. marta 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.