Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - Općine Hadžići putem Općinskog pravobra-nilaštva Općine Hadžići, broj U-10-08-27/13 od 09.10.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina nepotpuno eksproprisanih rješenjem Službe za imovinsko - pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 136. sjednici, održanoj 23.10.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nepotpuno eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o nepotpunoj eksproprijaciji Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići, broj 05-31-4-2226/2014 od 07.10.2014. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 1117/3, u površini od 100 m2,
- k.č. br. 1117/1, u površini od 977 m2,
obje upisane u k.o. Pazarić, vlasništvo Kutinčić Duran sa dijelom 1/1, na kojima je u skladu sa Elaboratom nepotpune eksproprijacije, ustanovljeno pravo stvarne služnosti za potrebe Općine Hadžići, radi postavljanja i održavanja kanalizacionih cijevi prema trasi ucrtanoj na geodetskoj podlozi koja čini sastavni dio rješenja o nepotpunoj eksproprijaciji, a u svrhu izgradnje fiskalnog kolektora Dupovci - Resnik.
2.      Prije predaje u posjed nepotpuno eksproprisanih nekret­nina, Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1239/2014
23. oktobra/listopada 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.