Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj'70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - Grada Mostara, zastupanog po Javriom pravobraniteljstvu Grada Mostara, broj U 92/08 od 07.10.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine nepotpuno izvlaštene rješenjem Odjela za financije i nekretnine - Službe za nekretnine Grada Mostara, Vlada Federacije Bosne l Hercegovine, na 136. sjednici, održanoj 23.10.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za ustanovljeno pravo služnosti na nekretninama nepotpuno izvlaštenih rješenjem Odjela za financije i nekretnine - Službe za nekretnine Grada Mostara, broj UPI-05/2-33-8877/08-10 od 27.02.2009. godine, i to:
- u dužini od 57,25 m i Širini od 4,00 m preko parcele pobliže označene kao k.č. br. 102/1 (po novom premjeru k.č. br. 685 k.o. Ilici, u dužini od 14,50 m i širini od 4,00 m, te k.č. br. 686 k.o. Ilici, u dužini od 42,75 m i širini od 4,00 m), upisane u zk. ul. br, 1543 k.o. Cim kao državno vlasništvo sa uknjiženim pravom korištenja u korist Glibo Nike Jozina sa 1/2 dijela i još 19 sukorisnika, a u stvarno posjedu i korištenju Glibo Nikole sina Joze sa 1/1 dijela, na kojoj je u skladu sa Elaboratom nepotpunog izvlaštenja ustanovljeno pravo stvarne služnosti radi postavljanja i održavanja kanalizacijskih cijevi u korist Grada Mostara.
2.     Prije predaje u posjed nepotpuno izvlaštenih nekretnina Odjel za financije i nekretnine - Služba za nekretnine Grada Mostara osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1238-2/2014
23. listopada/oktobra 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.