Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - Grada Mostara, zastupanog po Javnom pravobraniteljstvu Grada Mostara, broj: U 92/08 od 07.10.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine nepotpuno izvlaŠtene rješenjem Odjela za financije i nekretnine - Službe za nekretnine Grada Mostara, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 136. sjednici, održanoj 23.10.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za ustanovljeno pravo služnosti na nekretninama nepotpuno izvlaštenih rješenjem Odjela za financije i nekretnine - Službe za nekretnine Grada Mostara, broj: UPI-05/2-33-8877/08-45 od 12.03.2012. godine, i to:
- u površini od 55 m2 središnjim dijelom parcele označene kao k.č. br. 592/5 (po novom premjeru k.č.br. 2487), upisane u zk.ul. br. 1342 k.o. Cim kao državno vlasništvo sa uknjiženim pravom korištenja Šarac Šime udt, Lovrić i još 20 uknjiženih korisnika, na kojoj je u skladu sa Elaboratom nepotpunog izvlaštenja ustanovljeno pravo stvarne služnosti radi postavljanja i održavanja kanalizacijskih cijevi u korist Grada Mostara.
2.     Prije predaje u posjed nepotpuno izvlaštenih nekretnina Odjel za financije i nekretnine - Služba za nekretnine Grada Mostara osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1238/2014
23. listopada/oktobra 2014. Godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.