Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 02-02,1.3-5455/14 od 22.09.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 136. sjednici, održanoj 23.10.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj: 05-31-2-2750/2014 od 04.09.2014. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 390/1, ukupne površine od 395 m2, k.o. Mokrine, suvlasništvo Sajnica (Šaban) Fikreta sa dijelom 1/3, Sajnica (Zijada) Denis sa dijelom 1/3 i Sajnica (Zijada) Elzana sa dijelom 1/3 iz Hadžića, Garovci bb.
2.. Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1172-3/2014
23. oktobra/listopada 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.