Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3- 5455/14 od 22.09.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 136. sjednici, održanoj 23.10.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.      Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj 05-31-2-2753/2014 od 09.09.2014. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 43/3, ukupne površine od 20 m2, k.o. Mokrine, vlasništvo Talanga (Anto) Zorana iz Hadžića sa dijelom 1/3, Talanga (Anto) Dragana iz Hadžića sa dijelom 1/3 i Lučić rod. Talanga (Ante) Katice iz Hadžića sa dijelom 1/3.
2.      Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.      Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1172-1/2014
23. oktobra/listopada 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.