Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) a u skladu sa članom 123. stav 3. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/98, 42/99, 12/09 i 42/11), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra pravde, na 102. sjednici, održanoj 13.03.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU ZAMJENIKA DIREKTORA KAZNENO
- POPRAVNOG ZAVODA POLUOTVORENOG TIPA U
MOSTARU

 

I

 

ANER ĆURIĆ imenuje se na dužnost zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru na period od 4 (četiri) godine.

 

II

 

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 415/2014
13. marta/ožujka 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.