Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj; 02-02-1.3-3320*3/13 od 15.09.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 136. sjednici, održanoj 23.10.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih od strane Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: 06-33-629/13-5 od 01.09.2014. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 807/2 zv. "Katuša", u naravi šuma 4. klase ukupne površine od 11 m2,upisana u k.o. Zvirovići kao posjed Dugandžić (Ivana) Jozo zv. Alilušić iz Zenice, kojoj po starom premjeru odgovara k.č. br. 143/18, upisana u zk.ul. br. 427 k.o. Zvirovići kao suvlasništvo Dugandžić (Ivana) Jozo sa 1/9 dijela i dr., a stvarno vlasništvo Tihomir (Jozo) Dugandžić iz Stuttgarta, SR Njemačka sa 1/3 dijela, Ivan (Jozo) Dugandžić iz Đakova, ul. Ante Starčevića 107b, Republika Hrvatska sa 1/3 dijela i Dario (Mladen) Dugandžić iz Zenice, ul. Prve Zeničke brigade 3 sa 1/3 dijela.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1148-1/2014
23. listopada/oktobra 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.