Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/l2),\i svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 02-02-1.3-3319-2/13 od 15.09.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 136. sjednici, održanoj 23.10.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.      Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih od strane Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 06-33-629/13-4 od 01.09.2014. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 795/3 zv. "Ograda", u naravi Šuma 4. klase ukupne površine od 122 m2, upisana u k.o. Zvirovići kao posjed Dugandžić (Ivana) Marija rod. Vučić iz Russelheima, SR Njemačka, kojoj po starom premjeru odgovara k.č. br. 143/17, upisana u zk, ul. br. 318 k.o. Zvirovići kao suvlasništvo Dugandžić (p. Andrije) Ivan sa 1/3 dijela i dr., a stvarno vlasništvo Marija (Ivan) Dugandžić, rod. Vučić iz SR Njemačke, Lindenallee 27, Russeiheim.
2.      Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1148/2014
23. listopada/oktobra 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.