Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-4165-61/13 od 16.09.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina nepotpuno eksproprisanih rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 136. sjednici, održanoj 23.10.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji za ustanovljeno pravo stvarne služnosti na nekretninama nepotpuno eksproprisanim od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica, broj 12-31-3722/11-88 od 12.09.2014. godine, i to na parceli:
- k.č. n.p. br. 2728/7 zv. "Mladi Gaj", po kulturi šuma 4. klase u površini od 100 m2, upisana u p.l.br. 197 k.o. Klopče kao posjed DS Krivaja OOUR Šumarstvo sa 1/1 dijela, što po starom premjeru odgovara k.č. br, 308/145 zv.- "Klopački vrh", po kulturi šuma u površini od 100 m2, upisana u zk. ul. br. 2232 k.o. Klopče kao zemljišnoknjižno vlasništvo ONI sa 1/1 dijela, a stvarno vlasništvo Državna svojina sa l/l dijela, na kojoj je u skladu sa Elaboratom nepotpune eksproprijacije ustanovljeno pravo stvarne služnosti za potrebe "Elektroprenosa" BiH a.d. Banja Luka, u svrhu izmještanja dalekovoda 110 kV i 220 kV sa trase Koridora Vc, dionica Donja Gračanica - Drivuša (područje k.o. Klopče) i postavljanja elektro stubova, a u okviru projekta izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc.
2.     Prije predaje u posjed nepotpuno eksproprisanih nekretnina, Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.      Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1147-3/2014
23. oktobra/listopada 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić. s. r.