Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-4165-61/13 od 16.09.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina nepotpuno eksproprisanih rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 136. sjednici, održanoj 23.10.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.      Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji za ustanovljeno pravo stvarne služnosti na nekretninama nepotpuno eksproprisanim od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica, broj: 12-31-3722/11-83 od 12.09.2014. godine, i to na parceli:
- k.č.n.p. br. 239/5 zv. "Vrhovnik", po kulturi voćnjak 2. klase u površini od 100 m2, upisana u p.l.br. 160 k.o. Perin Han na ime Čobanović (Stjepana) Slavko sa 1/1 dijela, kojoj po starom premjeru odgovara k.č.br. 790/31 istog naziva, kulture i površine, upisana u zk.ul. br. 1824 k.o. Vraća kao zemljišnoknjižno vlasništvo Čobanović r. Anđelić Ljubice, kći Drage sa 1 /l dijela, stvarno vlasništvo Čobanović Zdravke ud. Slavke iz Zenice sa 1/1 dijela, na kojoj je u skladu sa Eiaboratom nepotpune eksproprijacije ustanovljeno pravo stvarne služnosti za potrebe "Elektroprenosa" BiH a.d. Banja Luka, u svrhu izmještanja dalekovoda 110 kV i 220 kV sa trase Koridora Vc, dionica Donja Gračanica - Drivusa (područje k.o. Perin Han) i postavljanja elektro stubova, a u okviru projekta izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc.
2.     Prije predaje u posjed nepotpuno eksproprisanih nekretnina, Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rjesenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-33-1147-1/2014
23. oktobra/listopada 2014. Godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.