Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj: 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-4165-61/13 od 16.09.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina nepotpuno eksproprisanih rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 136. sjednici, održanoj 23.10.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.      Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji za ustanovljeno pravo stvarne služnosti na nekretninama nepotpuno eksproprisanim od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica, broj: 12-31-3722/11-82 od 12.09.2014. godine, i to na parcelama:
- k.č. n.p. br. 152/7 zv. "Zasionica", po kulturi voćnjak 1. klase u površini od 93 m2, upisana u p.l. br. 1432 k.o. Perin Han na ime Škaljo (Hilmije) Adnan sa 1/1 dijela, kojoj po starom premjeru odgovara k.č. br. 332/33 istog naziva, kulture i površine, upisana u zk.ul.br. 424 k.o. Vraca kao zemljišnoknjižne vlasništvo Draškić r. Zekanović Miholjke sa 1/1 dijela, a stvarno vlasništvo Škaljo Adnana, sin Hilmije iz Zenice sa l/l dijela,
- k.č. n.p. br, 152/8 zv. "Zasionica", po kulturi voćnjak 1. klase u površini od 7 m2, upisana u p.l. br. 1432 k.o. Perin Han na ime Škaljo (Hilmije) Adnan sa 1/1
dijela, kojoj po starom premjeru odgovara k.č. br. 332/34 istog naziva, kulture i površine, upisana u zk.ul.br. 425 k.o. Vraca kao zemljišnoknjižno vlasništvo Zekanović Mladena, sin Veseljka sa 1/1 dijela, a stvarno vlasništvo Škaljo Adnana, sin Hilmije iz Zenice sa 1/1 dijela,
na kojim parcelama je u skladu sa Elaboratom nepotpune eksproprijacije ustanovljeno pravo stvarne služnosti za potrebe "Elektroprenosa" BiH a.d. Banja Luka, u svrhu izmještanja dalekovoda 110 kV i 220 kV sa trase Koridora
Vc, dionica Donja Gračanica - Drivusa (područje k.o. Perin Han) i postavljanja elektro stubova, a u okviru projekta izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc.
2.     Prije predaje u posjed nepotpuno eksproprisanih nekretnina, Uprava za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo.rjesenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-31-1147/2014
23. oktobra/listopada 2014 godine
Sarajevo
Premijer
Nermin Nikšić, s. r.