Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj: 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - Općine Hadžići putem Općinskog pravobranilaštva Općine Hadžići, broj U-10-08-58/13 od 18.09.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina nepotpuno eksproprisanih rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 136. sjednici, održanoj 23.10.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nepotpuno eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o nepotpunoj eksproprijaciji Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići, broj 05-31-2-2198/2014 od 03.09.2014. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 1389/1, u površini od 1.341 m2, upisana u k.o. Pazarić, suvlasništvo Fejzić (Adem) Džuma sa dijelom 1/2 i Fejzić (Zahid) Azem sa dijelom 1/2, na kojima je u skladu sa Elaboratom nepotpune eksproprijacije, ustanovljeno pravo stvarne služnosti za potrebe Općine Hadžići, radi postavljanja i održavanja kanal izaći on ih cijevi prema trasi ucrtanoj na geodetskoj podlozi koja čini sastavni dio rješenja o nepotpunoj eksproprijaciji, a u svrhu izgradnje fekalnog kolektora Dupovci - Resnik.
2.     Prije predaje u posjed nepotpuno eksproprisanih nekretnina, Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1073-7/2014
23. oktobra/listopada 2014. Godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.