Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - Općine Hadžići putem Općinskog pravobranilaštva Općine Hadžići, broj U-l 0-08-80/13 od 29.09.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina nepotpuno eksproprisanih rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske posldve i katastar nekretnina Općine Hadžići prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 136. sjednici, održanoj 23.10.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.      Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nepotpuno eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o nepotpunoj eksproprijaciji Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići, broj 05-31-2-389/2014 od 23.05.2014. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 434/1, u površini od 522 m2,
- k.ć. br. 434/2, u površini od 575 m2 , obje upisane u k.o. Zovik, vlasništvo "HUMOUD" d.o.o. Sarajevo sa dijelom 1/1,   na kojima je u skladu sa Elaboratom nepotpune eksproprijacije, ustanovljeno pravo stvarne služnosti za potrebe Općine Hadžići, radi postavljanja i održavanja kanalizacionihi cijevi prema trasi ucrtanoj  na geodetskoj  podlozi  koja čini sastavni  dio rješenja o nepotpunoj eksproprijaciji, a u svrhu izgradnje fekalnog kolektora Dupovci - Resnik.
2.     Prije predaje u posjed nepotpuno eksproprisanih nekretnina, Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1073-2/2014
23. oktobra/listopada 2014. Godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.