Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 137. sjednici, održanoj 29.10.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU
UPRAVNOG ODBORA PROJEKTA "ENERGETSKA
UČINKOVITOST U BOSNI I HERCEGOVINI" ZA
FEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

U točki I stavak i. Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Projekta "Energetska učinkovitost u Bosni i Hercegovini" za Federaciju Bosne i Hercegovine, ("Službene novine Federacije BiH", broj 97/13) alineja 2., briše se, a alineje 3., 4., 5. i 6. postaju alineje 2., 3., 4. i 5.

 

II

 

Točka III mijenja se i glasi:

 

"III

 

Predsjedavajućem, članovima i osobi koja obavlja stručne i administrativno - tehničke poslove Upravnog odbora Projekta "Energetska učinkovitost u Bosni i Hercegovini" za Federaciju Bosne i Hercegovine pripada naknada sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/14 i 77/14)."

 

III

 

Iza točke III dodaje se nova točka IV koja glasi:

 

"IV

 

Vremenski okvir u kome Upravni odbor ima završiti poslove i zadatke zbog kojih je formiran, korespondira sa trajanjem projekta "Project Steering Committee (PSC)", a sukladno projektnom zadatku i s resursima zadovoljavajućim za Međunarodnu Asocijaciju za razvoj.
Predsjedavajući i članovi Upravnog odbora dužni su podnositi izvješće rukovoditelju resornog federalnog organa ili službe mjesečno/kvratalno/polugodišnje, najkasnije do 5. radnog dana narednog mjeseca u odnosu na mjesec/kvartal/po tu godi ste za koji se podnosi izvješće, a godišnje - Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, najkasnije do 15. siječnja naredne godine za prethodnu godinu."

 

IV

 

Dosadašnja točka V postaje točka VI.

 

V

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1935/2014
29. listopada 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.