Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 11. stav 2. Zakona o Finansijsko-informatičkoj agenciji. ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/11), na prijedlog federalnog ministra finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 101. sjednici, održanoj 06.03.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU ZAMJENIKA DIREKTORA
FINANSIJSKO-INFORMATIČKE AGENCIJE

 

I

 

Za zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije, na period od četiri godine, imenuje se IVAN ĐOGIĆ.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 413/2014
06. marta/ožujka 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.