Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 137. sjednici, održanoj 29.10.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU TIMA ZA
MONTTORING I KOORDINACIJU PROVOĐENJA
OPĆEG PLANA VLADE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE U BORBI PROTIV KORUPCIJE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Tima za monitoring i koordinaciju provođenja Općeg plana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije ("Službene novine Federacije BiH", br. 55/32 i 30/14) iza tačke IV dodaje se nova tačka V koja glasi:
"Za učešće u radu Tima licima iz tačke I ovog rješenja pripada pravo na naknadu u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14 i 77/14)."

 

II

 

Dosadašnja tačka V postaje tačka VI.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1933/2014
29. oktobra 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.