Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 137. sjednici, održanoj 29.30.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU
POVJERENSTVA ZA VOĐENJE DRUGOSTUPANJSKOG
STEGOVNOG POSTUPKA ZA NAMJEŠTENIKE
FEDERALNIH ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Povjerenstva za vođenje drugostupanjskog stegovnog postupka za namještenike federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 4/14) iza točke II dodaje se nova točka III koja glasi:
"Za sudjelovanje u radu Povjerenstva osobama iz točke I i II ovog rješenja, pripada pravo na naknadu sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14 i 77/14)".

 

II

 

Dosadašnja točka III postaje točka IV.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1932/2014
29. listopada 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.