Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 137. sjednici, održanoj 29.10.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU
PREDSJEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA
RJEŠAVANJE STATUSNIH PITANJA ČLANOVA
VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I
NJIHOVIH SAVJETNIKA

 

I

 

U tački I Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika ("Službene novine Federacije BiH", broj 14/11) dodaje se stav 2., koji glasi:
"Za sekretara Komisije iz stava 1. ovog člana imenuje se Sanela Adžović, iz Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine."

 

II

 

Iza tačke I dodaju se nove tačke II i III koje glase:

 

"II

 

Nadležnosti Komisije utvrđene su Poslovnikom o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/10, 37/10 i 62/10).

 

III

 

Predsjedniku, članovima i sekretaru Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika pripada naknada u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14 i 77/14)."

 

III

 

Dosadašnja tačka II postaje tačka IV.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1931/2014
29. oktobra 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.