Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 137. sjednici, održanoj 29.10.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ADMINISTRATIVNA PITANJA

 

I

 

U točki I Rješenja o imenovanju Povjerenstva za administrativna pitanja ("Službene novine Federacije BiH", br. 14/11 i 74/11) dodaje se stav 2., koji glasi:
"Za tajnika Povjerenstva iz stavka 1. ovog članka imenuje se Mirsada Jahić, iz Generalnog tajništva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine."

 

II

 

Iza točke I dodaju se nove točke II i III koje glase:

 

"II

 

Nadležnosti Povjerenstva utvrđene su Poslovnikom o radu Vlade Federacije Bosne Hercegovine-Pročišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/10, 37/10 i 62/10).

 

III

 

Predsjedniku, članovima i tajniku Povjerenstva za administrativna pitanja pripada naknada sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14 i 77/14)."

 

III

 

Dosadašnja točka II postaje točka IV.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1930/2014
29. listopada 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.