Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br, 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 137. sjednici, održanoj 29.10.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANA
UPRAVNOG ODBORA PROJEKTA HITNOG OPORAVKA
OD POPLAVA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA PODRUČJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Upravnog odbora Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini za područje Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 72/14), u točki 1. podtačka 4. mijenja se i glasi:
"4. Edvin Šarić, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, član".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1927/2014
9. oktobra 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.