Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 5. Uredbe oUredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije ("Službene novine Federacije BiH", broj 89/13), na prijedlog Povjerenstva za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a po prethodno pribavljenom mišljenju Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 136. sjednici, održanoj 23.10.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA UREDA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA EUROPSKE
INTEGRACIJE

 

1.     Vjekoslav Čamber, postavlja se za direktora Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije.
2.     Sukladno članku 20. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/10 i 111/12), mjesečna plaća direktora Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije utvrđuje se prema sljedećim elementima:
- Koeficijent u vrijednosti 6,20, umnožen sa jedinstvenom osnovicom koja se utvrđuje u skladu sa članom 5. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
- Iznos alineje 1. ove točke uvećava se za 0,5% za svaku započetu godinu mirovinskog staža, a najviše do 20%.
3.     Preuzimanje dužnosti i radno-pravni status direktora Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije sukladno ovom rješenju počinje od 01.01.2015. godine.
4.     Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01.01 .2015. godine.

 

V broj 1860/2014
23. listopada 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.