Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 5. Uredbe o Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije ("Službene novine Federacije BiH", broj 89/13), na prijedlog Komisije za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a po prethodno pribavljenom mišljenju Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 136. sjednici, održanoj 23.1.0.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA UREDA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA EVROPSKE
INTEGRACIJE

 

1. Vjekoslav Čamber, postavlja se za direktora Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije.
2.     U skladu sa članom 20. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH". br. 45/10 i 111/12), mjesečna plaća direktora Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije utvrđuje se prema sljedećim elementima:
- Koeficijent u vrijednosti 6,20, umnožen sa jedin­stvenom osnovicom koja se utvrđuje u skladu sa članom 5. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
-  Iznos iz alineje 1. ove tačke uvećava se za 0,5% za svaku započetu godinu penzijskog staža, a najviše do 20%.
3.      Preuzimanje dužnosti i radno-pravni status direktora Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integra­cije u skladu sa ovim rješenjem počinje od 01.01.2015. godine.
4.     Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01.01.2015. godine.

 

V broj 1860/2014
23. oktobra 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.