Na osnovu člana 105. stav 5. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) i člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 135. sjednici, održanoj 08.10.2014. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU DIREKTORA ZAVODA
ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

NOVKA AGIĆ, razrješava se dužnosti direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1817/2014
08. oktobra 2014. Godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.