Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 135. sjednici, održanoj 08.10.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU UPRAVNOG
ODBORA PROJEKTA ŽURNOG OPORAVKA OD
POPLAVA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA PODRUČJE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Upravnog odbora Projekta žurnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini za područje Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 72/1 4), u točki I podtočka 5. mijenja se i glasi:
"5.    Azema Mulasmajić, Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, član;"

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1813/2014
08. listopada 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.