Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 135. sjednici, održanoj 08.10.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU UPRAVNOG
ODBORA PROJEKTA HITNOG OPORAVKA OD
POPLAVA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA PODRUČJE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Upravnog odbora Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini za područje Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 72/14), u tacki 1. podtacka 5. mijenja se i glasi:
"5.    Azema Mulasmajić, Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, član;"

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1813/2014
08. oktobra 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.