Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa Zaključkom Vlade Federacije BiH V. broj 1400/2014 od 10.07.2014. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 135. sjednici, održanoj 08.10.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA INTERRESORNE RADNE
SKUPINE ZA IZRADU UREDBE O UVJETIMA I
NAČINU OBAVLJANJA STUDENTSKE PRAKSE U
ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Interresorna radna skupina za izradu Uredbe o uvjetima i načinu obavljanja studentske prakse u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Interresorna radna skupina) u sastavu:
1.     Ljubica Jurić, predsjednica, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, stručna savjetnica za razvoj viso­kog obrazovanja u Sektoru za visoko obrazovanje,
2.     Zinka Salihagić, član, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, tajnik Agencije,
3.     Adis Salkić, član, Federalno ministarstvo kulture i športa, pomoćnik ministra u Sektoru za mlade,
4.     Alma Kobašlia, član, Federalno ministarstvo pravde, stručna savjetnica u Sektoru za strateška planiranja, europske integracije i upravljanja ljudskim resursima,
5.     Ibrahim Trnovac, član Federalno ministarstvo financija, stručni savjetnik za proračun - analitičar.
Stručnu i administrativno-tehničku potporu radu Interresome radne skupine pružat će Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, kao nositelj poslova izrade Uredbe o uvjetima i načinu obavljanja studentske prakse u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine.

 

II

 

Zadatak Interresorne radne skupine je da sačini prijedlog teksta Uredbe o uvjetima i načinu obavljanja studentske prakse u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine, te da ga dostavi Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanje.
Prije dostavljanja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Interresorna radna skupina dužna je pribaviti mišljenja Fede­ralnog ministarstva pravde, Federalnog ministarstva financija i Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije.

 

III

Rok za završetak zadatka iz točke II ovog rješenja je 30 dana od dana objave rješenja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1808/2014
08. listopada 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.