Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa Zaključkom Vlade Federacije BiH V broj 1400/2014 od 10.07.2014. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 135. sjednici, održanoj 08.10.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA INTERRESORNE RADNE
GRUPE ZA IZRADU UREDBE O USLOVIMA I NAČINU
OBAVLJANJA STUDENTSKE PRAKSE U ORGANIMA
DRŽAVNE SLUŽBE FEDERACIJE
BOSNE l HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Interresorna radna grupa za izradu Uredbe o uslovima i načinu obavljanja studentske prakse u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Interresorna radna grupa) u sastavu:
1.     Ljubica Jurić, predsjednica, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, stručna savjetnica za razvoj viso­kog obrazovanja u Sektoru za visoko obrazovanje,
2.     Zinka Salihagić, član, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, sekretar Agencije,
3.      Adis Salkić, član, Federalno ministarstvo kulture i sporta, pomoćnik ministra u Sektoru za mlade,
4.      Alma Kobašlija, član, Federalno ministarstvo pravde, stručna savjetnica u Sektoru za strateška planiranja, evropske integracije i upravljanja ljudskim resursima,
5.      Ibrahim Trnovac, član, Federalno ministarstvo finansija, stručni savjetnik za budžet - analitičar.
Stručnu i administrativno-tehničku podršku radu Interresorne radne grupe pružat će Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, kao nosilac poslova izrade Uredbe o uslovima i načinu obavljanja studentske prakse u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine.

 

II

 

Zadatak Interresorne radne grupe je da sačini prijedlog teksta Uredbe o uslovima i načinu obavljanja studentske prakse u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine, te da ga dostavi Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanje.
Prije dostavljanja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Interresorna radna grupa dužna je pribaviti mišljenja Federalnog ministarstva pravde, Federalnog ministarstva fmansija i Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije.

 

III

 

Rok za završetak zadatka iz tačke II ovog rješenja je 30 dana od dana objavljivanja rješenja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavijivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1808/2014
08. oktobra 2014. godine
Sarajevo

Premijr
Nermin Niksić, s. r.