Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 134. sjednici, održanoj 29.09.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA KOORDINACIONOG TIJELA
ZA PROVEDBU AKCIONOG PLANA ZA
IMPLEMENTACIJU UNSCR 1325 U BOSNI I HERCEGOVINI ZA PERIOD 2014. - 2017. GODINE

 

I

 

Za članice Koordinacionog tijela za provedbu Akcionog plana za implementaciju UNSCR 1325 u Bosni i Hercegovini za period 2014. - 2017. godine, ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, imenuju se:
1.      Ana Vuković, direktorica Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine,
2.      Elvedina Hodžić,. sekretar Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova,
3.      Sanela Fazlić Kulovac, policijska službenica Federalne uprave policije, u činu inspektora,

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, dostavit će se Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1779/2014
29. septembra 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšič, s. r.