Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - Grada Mostara, zastupanog po Javnom pravobra­niteljstvu Grada Mostara, broj U 92/08 od 10.09.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine nepotpuno izvlaštene rješenjem Odjela za financije i nekretnine -Službe za nekretnine Grada Mostara, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 133. sjednici, održanoj 23.09.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za ustanovljeno pravo služnosti na nekretninama nepotpuno izvlaštenih rješenjem Odjela za financije i nekretnine - Službe za nekretnine Grada Mostara, broj UPI-05/2-33-8877/08-39 od 12.03.2012, godine, i to na parceli:
- sjevernim dijelom parcele označene kao k.č. br. 602/6 (po novom premjeru k.č. br. 2437), u površini od 42 m2, upisane u zk. ul. br. 547 k.o. čim kao državno  vlasništvo sa uknjiženim pravom korištenja građevinskog zemljišta u korist Martinović Mare, kći Ivana sa 1/1 dijela, a u korist Grada Mostara sa l/l dijela u skladu sa Elaboratom nepotpunog izvlaštenja.
2.     Prije predaje u posjed nepotpuno izvlaštenih nekretnina Odjel za financije i nekretnine - Služba za nekretnine Grada Mostara osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.      Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1125/2014
23. rujna/septembra 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.