Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JU "Komunalno-stambeni fond" Cazin, broj 03-885-22/10 od 10.12.2013. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe zaimovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove Općine Cazin prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 93. sjednici, održanoj 30.12.2013. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove Općine Cazin prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj 05-31-4016/11 od 10.05.2013. godine, i to na parcelama označenim kao:
- k.č. br. 1122/3, po kulturi prilazni put, ukupne površine 61 m2, upisana u p.l. 487 k.o. Ostrožac kao posjed Kuduzović (Ahmeta) Senad sa dijelom 1/1, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 35/6 zv. "Konaci", po kulturi oranica, ukupne površine 61 m2 , upisana u zk. ul. br. 149 k.o. Ostrožac kao suvlasništvo Kuduzović (Ahmeta) Hasan, Kuduzović (Mehmeda) Sulejman, Topčagić rod. Kuduzović (NN) Enžmina, Kadić rod. Muranović (NN) Nazifa, Kuduzović (Rame) Ibrahim, Kuduzović (Rame) Husein, Kuduzović (Rame) Omer, Kuduzović (Ahrneta) Smail, Kuduzović (Ahmeta) Esad, Kuduzović (Ahmeta) Senija, Kuduzović (Ahmeta) Mehmed, Fclić rod. Kuduzović (NN) Zejna, Kuduzović (Hasana) Zehida, Kuduzović (Hasana) Zijad, Kuduzović (Hasana) Suad, Kuduzović (Hasana) Raža, Kuduzović (Hasana) Suada, Kuduzović (Džebe) Šerif, Kuduzović (Džebe) Hasan, Kuduzović (Ibrahima) Samir, Kuduzović (Arifa') Džcbo, Mujagić rod. Kuduzović (NN) Firdesa, Dekanović rod. Kuduzović (NN) Mirzeta, Kuduzović (Ahmeta) Senad, Kuduzović (Šerifa) Šefik, Kuduzović (Hasana) Dževad, Husetić (Safeta) Jasmin,
- k.č. br. 1121/2, po kuituri prilazni put, ukupne površine 35 m2, upisana u p.l. 487 k.o. Ostrožac kao posjed Kuduzović (Ahmeta) Senad sa dijelom 1/l, što po starom premjeru odgovara k.e. br. 34/3 zv. "Voćar kod kuće", po kulturi voćnjak, ukupne površine 35 m2, upisana u zk. ul. br. 899 k.o. Ostrožac kao suvlasništvo Kuduzović rod. Burzić (NN) Flata, Tričić rod. Kuduzović (NN) Mejra, Mešić rod. Kuduzović (NN) Hanka, Majetić (Hasana) Šerif, Majetić (Hasana) Hata, Mesić (Sulje) Meho, Kuduzović rod. Coralić (NN) Đula, Mesić (Muje) Rahman, Mesić (Muje) Saćima, Mesić (Muje) Fatima, Majetić (Hamida) Ejub, Ružnić (Muharema) Meho, Ružnić (Muharema) Mehmed, Ružnić (Muharema) Hamid, Ružnić (Muharema) Mina, Majetić rod. Beganović (NN) Hanča, Majetić rod. Mesić (NN) Kadira, Majetić (Čamila) Ismet, Majetić (Čamila) Rifet, Handanagić (Omera) Rasim, Majetić rod. Coralić (NN) Asima, Majetić (Hasana) Hazima, Majetić (Hasana) Hazim, Majetić (Hasana) Halid, Majetić (Hasana) Hamid, Majetić (Hasana) Ekrem, Majelić (Hasana) Razmira, Majetić (Hasana) Razim, Kapić rod. Kadić (NN) Hatidža, Kadić (Osmana) Ibrahim, Jusić rod. Kadić (NN) Zahida, Kadić (Osmana) Zahid, Kadić (Osmana) Zijad, Majetić rod. Redžić (NN) Ferida, Majetić (Arifa) mldb. Vasifa, Majetić (Arifa) mldb. Kadira, Majetić (Arifa) mldb. Halida, Cehajić - (Kasnije) Šehiza, Majetić (Muhameda) Šemso, Majetić (Muhameda) Adcm. a obje parcele u faktičkom vlasništvu i posjedu Kuduzović (Ahmeta) Senada iz Ostrošca.
2.      Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Služba za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove Općine Cazin osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.      Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-1194/2013
30. decembra 2013. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.