Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-4165-56/13 od 08.08.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 133. sjednici, održanoj 23.09.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj 12-31-3268/12-101 od 25.07.2014. godine, i to na parceli:
- k.č. n.p. br. 57/3 (nastala od k.č. br. 57/2) zv. "Podkućnica", po kulturi pristupni put ukupne površine 197 m2, upisana u p.l. br. 45 k.o. Crkvice kao posjed Kokić r. Bilić (Mate) Vera sa 1/6 dijela, Panđa r. Bilić (Mate) Jelka sa 1/6 dijela, Đudarić r. Bilić (Mate) Ivka sa 1/6 dijela, Kolak r. Bilić (Mate) Dragica sa 1/6 dijela, Blažević r. Bilić (Mate) Katica sa 1/6 dijela i Čurčić r. Bilić (Mate) Marina sa 1/6 dijela, kojoj po starom premjeru odgovara k.č. br, 268/16 (nastala od k.č. br. 268/10) istog naziva, kulture i površine, upisana u zk.ul. br. 155 k.o. Crkvice na ime Kokić r. Bilić (Mate) Vera sa 1/6 dijela, Panđa r. Bilić (Mate) Jelka sa 1/6 dijela, Đudarić r. Bilić (Mate) Ivka sa 1/6 dijela, Kolak r. Bilić (Mate) Dragica sa 1/6 dijela, Blažević r. Bilić (Mate) Katica sa 1/6 dijela i Čurčić r. Bilić (Mate) Marina sa 1/6 dijela, a stvarno vlasništvo Kokić r. Bilić (Mate) Verica iz Zenice sa 1/6 dijela, Panđa r. Bilić (Mate) Jelka iz Zenice sa 1/6 dijela, Đudarić r. Bilić (Mate) Ivka iz Zenice sa 1/6 dijela, Kolak r. Bilić (Mate) Dragica iz Zenice sa l /6 dijela, Blažević r. Bilić (Mate) Katica iz Zenice sa i/6 dijela i Čurčić r. Bilić (Mate) Marina iz Zenice sa 1/6 dijela.
2.     Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1031-2/2014
23. septembra/rujna 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.