Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj, 02-02.1.3- 4165-56/13 od 08.08.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 133. sjednici, održanoj 23.09.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj 12-31-3268/12-118 od 21.07.2014. godine, i to na parceli:
- k.č. n.p. br. 9/2 (nastala od k.č. br. 9) zv. "Paljike", po kulturi njiva 3. klase u ukupnoj površini od 1.572 m2, upisana u p.l. br. 120 k.o. Crkvice kao posjed Dujmović (Blaža) Robert sa 1/2 dijela i dr., kojoj po starom premjeru odgovara k.č. br. 324/5 (nastala od k.č. br. 324/1) istog naziva, kulture i površine, upisana u zk. ul. br. 762 k.o. Crkvice na ime Dujmović (Blaža) Robert sa 1/2 dijela i dr., a stvarno vlasništvo Dujmović (Blaž) Robert iz Zenice sa 1/2 dijela i Dujmović (Žarko) Manda iz Zenice sa 1/2 dijela.
2.     Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1031-1/2014
23. septembra/rujna 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.