Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 02-02.1,3-4165-56/13 od 08.08.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 133. sjednici, održanoj 23.09.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Opčine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj: 12-31-3268/12-134 od 31.07.2014. godine, i to na parcelama:
- k.č.n.p. br. 2706 zv. "Luka", po kulturi voćnjak 4. klase u ukupnoj površini od 790 m2, upisana u p.l. br. 188 k.o. Rićice kao posjed Butina (Todora) Petar sa  1/1 dijela, kojoj po starom premjeru odgovara k.č. br. 511/4 (nastala od k.č. br. 511/2) istog naziva, kulture i površine, upisana u zk.ul, br. 1703 k.o. Ričice na ime Burina (Todor) Petar sa 1/1 dijela,
- k.č.n.p. br. 2707/2 (nastala od k.č. br. 2707) zv. "Luka", po kulturi kuća i zgrada u površini od 17 m2 i voćnjak 4. klase u površini od 481 m2 (sve u ukupnoj površini od 498 m2), upisana u p.l. br. 188 k.o. Ričice kao posjed Butina (Todora) Petar sa 1/1 dijela, kojoj po starom premjeru odgovara k.č. br. 511/3 (nastala od k.č. br. 511/2) istog naziva, kulture i površine, upisana u zk.ul. br. 1703 k.o. Ričice na ime Butina (Todor) Petar sa 1/1 dijela,
a obje parcele stvarno vlasništvo Butina (Petar) Branislav nastanjen u SAD sa 1/1 dijela.
2.      Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.      Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-3 1 -103 1/2014
23. septembra/rujna 2014. Godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.